Decyzja o warunkach zabudowy

podstawa prawna: art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717):

Decyzja o warunkach zabudowy wymagana jest przy zmianie zagospodarowania terenu (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jeżeli teren inwestycji objęty jest planem miejscowym uchwalonym przed 1.01.1995r.) polegającej na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, przy zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, a także przy zmianie zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę ( z wyjątkiem jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku)-

Uwaga!
Decyzja o warunkach zabudowy wydawana w przypadku braku miejscowego planu wywołuje skutki ekonomiczne wynikające z roszcze
ń odszkodowawczych na zasadach ustalonych jak w przypadku uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (koszty realizacji roszczeń, ponosi inwestor po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę).

1. OPIS PROCEDURY:

vwnioskodawca składa w sekretariacie urzędu wniosek do Burmistrza Gminy i Miasta Nisko o ustalenie warunków zabudowy wraz z załącznikami,
vwszczęcie przez urząd postępowania administracyjnego - zawiadomienie zainteresowanych stron (w zasadzie właścicieli nieruchomości objętych wnioskiem i sąsiednich),
vuzgodnienie inwestycji z wojewodą, zarządem województwa i zarządem powiatu w zakresie zadań samorządowych i rządowych,
vewentualne uzgodnienie inwestycji przez kompetentne organy np. wojewódzkiego konserwatora zabytków, wojewódzkiego konserwatora przyrody, powiatowego lub wojewódzkiego inspektora sanitarnego, starostę, zarządcę drogi publicznej,
vprzyjęcie ewentualnych uwag, zastrzeżeń i wniosków dotyczących inwestycji,
vwydanie decyzji i przekazanie decyzji zainteresowanym stronom,
vprzyjęcie ewentualnych odwołań, a następnie przekazanie odwołań do rozpatrzenia organowi II instancji,
vuprawomocnienie decyzji.

2. WYMAGANE DOKUMENTY
1). "Wniosek o ustalenie warunków zabudowy ", którego wzór podaję niżej, zawierający dane i informacje określone art. 52 i 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717), tj.:

v określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów, (należy podać informacje, czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, warunek ten uznaje się za spełniony jeżeli do wniosku zostaną dołączone umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantujące wykonanie uzbrojenia),
v określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
v określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
v wykazanie dostępu terenu inwestycji do drogi publicznej (w przypadku, kiedy teren inwestycji nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej),
v określenie wielkości powierzchni sprzedażowej, w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego,
v wykazanie posiadania gospodarstwa rolnego o powierzchni przekraczającej średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w gminie Nisko (w przypadku ubiegania się o ustalenie warunków zabudowy dla zabudowy związanej z gospodarstwem rolnym).
2). Załączniki do wniosku:

v dwie kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopie mapy katastralnej, przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren którego wniosek dotyczy i obszar na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500, 1:1000, a w przypadku inwestycji liniowych również 1:2000. Na mapach należy określić granice terenu objętego wnioskiem i granice obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać. (Kopie map można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku ul. Kościuszki 7)
v ewentualne pełnomocnictwa udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
UWAGA !
W przypadku przedsięwzięć zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24.09.2002r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko- ogł.: Dz. U. z 2002r. Nr 179 poz. 1490) do wniosku należy dołączyć:

v dla przedsięwzięć zaliczonych do grupy I przedsięwzięć - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
v dla przedsięwzięć zaliczonych do grupy II- informacje o planowanym przedsięwzięciu zawierające dane określone art. 49 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.
3. OPŁATY:
1. opłata skarbowa za wniosek o wydanie decyzji
, z wyłączeniem podań i załączników do podań w sprawach budownictwa mieszkaniowego, wynosi:
5 zł, a od załączników do podań: po 50 gr od każdego załącznika (te same opłaty mają zastosowanie do odwołań od decyzji)
2. opłaty skarbowe za wydanie decyzji w przypadku:
v budynków i budowli wraz z urządzeniami budowlanymi technicznymi, przeznaczonych na działalność związaną z produkcją, handlem, administracja, rzemiosłem, wystawiennictwem, kultem religijnym - 190 zł
v zespołu garaży składającego się z co najmniej trzech garaży- 152 zł
v budynków gospodarczych, garaży i budynków o funkcji mieszanej - 38 zł
v pozostałych przedsięwzięć - 90 zł
v budynków mieszkalnych - zwolnione od opłaty skarbowej
4. CZAS ZAŁATWIENIA (bez procedury uzgadniania z innymi organami, odwoławczej i terminów przewidzianych na zawiadomienie stron):

1 miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych ( np. przedsięwzięcia mogące pogorszyć stan środowiska, niektóre inwestycje liniowe) może nastąpić wydłużenie czasu postępowania administracyjnego.
5. REFERAT ODPOWIEDZIALNY: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa (skrót nazwy referatu PPB)
6. TRYB ODWOŁAWCZY: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta w Nisku który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Nisku).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Opłata skarbowa za wniesienie odwołania:
v za podanie - 5,00 zł.
v za każdy załącznik - 0,50 zł.
v
7. WZÓR WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY :
…………….., dnia......................................
..............................................................
...............................................................
(nazwisko i imię inwestora lub nazwa wnioskodawcy)
..............................................................................
(adres zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy)
..............................................................................
( pełnomocnik)
..............................................................................
(nr telefonu)


BURMISTRZ GMINY I MIASTA W …………………………………..
W N I O S E K
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Zwracam się z prośbą o wydanie “decyzji o warunkach zabudowy” dla inwestycji o niżej podanej charakterystyce:
1. Adres inwestycji (miejscowość, ulica, nr ew. działki/ działek):

.......................................................................................................................................................
Granice terenu inwestycji oraz obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać przedstawiono na kopii mapy zasadniczej i ewidencyjnej odpowiednio linią koloru:
...................................................................... i..............................................................................
2. Rodzaj zamierzenia inwestycyjnego tj. rodzaj planowanych robót budowlanych (np. budowa /wykonanie a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego/, lub prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części) oraz funkcja i sposób zagospodarowania terenu inwestycji (np. budynek: mieszkalny jednorodzinny, wielorodzinny, usługowy, handlowy, gospodarczy, garaż )

.......................................................................................................................................................
3. Sposób zagospodarowania terenu i charakterystyka zabudowy tj.:
v planowana lokalizacja projektowanego zamierzenia została oznaczona na załączonej do wniosku kopii mapy zasadniczej (jednym egzemplarzu) linią koloru:...............................
v przewidywany przebieg projektowanych inwestycji liniowych ( sieci uzbrojenia, drogi) oznaczono na mapie zasadniczej linią koloru:...................................................................
- w przypadku realizacji inwestycji liniowej podać przewidywaną do czasowego zajęcia szerokość pasa terenu wzdłuż projektowanej sieci -............ m, ewentualnie wielkość terenu niezbędnego dla zajęcia pod budynki tymczasowe (np. pas terenu dla ruchu ciężkich samochodów i maszyn budowlanych, place dla składowania materiałów i lokalizację barakowozów)-.......... m2

v charakterystyka planowanej zabudowy:
v powierzchnia zabudowy budynku:............m2, kubatura:....... m3, wysokość zabudowy (liczba kondygnacji nadziemnych):......., rodzaj dachu ( jedno, dwu, czterospadowy itp.)................................, rodzaj konstrukcji dachowej........................................................ i rodzaj pokrycia dachowego:................................................;
v w przypadku realizacji budynku mieszkalnego należy podać liczbę mieszkań:..................
v w przypadku realizacji obiektu handlowego należy podać przewidywaną powierzchnię sprzedażową (tj. część budynku przeznaczoną do obsługi nabywców, bez tzw. zaplecza, przez które należy rozumieć magazyny, biura, komunikację,pomieszczenia socjalne i inne pomieszczenia pomocnicze ):................... m2

4. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej inwestycji ( np. informacje zawierające dane na temat charakterystycznych etapów realizacji planowanej inwestycji- budowy, rodzajów technologii i procesów związanych z przewidywaną działalnością gospodarczą, ) oraz w przypadku braku obowiązku przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko (np. emisja pyłów, gazów, zapachów, oraz hałasu, promieniowania ):

.......................................................................................................................................................
5. Potrzeby inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej tj. przewidywane zapotrzebowanie inwestycji w:
-wodę:...............................m3/dobę,

-energię elektryczną...........................KW/MW,
-energię gazową:................................m3/h,

-energię cieplną:.................................. KW/MW
-sposób odprowadzania i oczyszczania ścieków:.............................m3/dobę
-sposób postępowania z odpadami lub ich unieszkodliwiania:...................
-sposób ogrzewania obiektów kubaturowych (podać rodzaj czynnika grzewczego):...............................................

-inne potrzeby:....................
6. Inne istotne informacje na temat inwestycji:
v przewidywana liczba miejsc parkingowych:................. szt
v przewidywana powierzchnia dróg i parkingów:............... m2
v przewidywana powierzchnia biologicznie czynna:......... m2
v dane o terenie inwestycji dotyczące:
- występowania zieleni wysokiej i średniej (w szczególności przewidzianych przez inwestora drzew do wycinki lub przesadzenia ).................................................................................................

- występowania sieci uzbrojenia (w szczególności przewidzianych przez inwestora do likwidacji lub przebudowy).........................................................................................................
- budynków, budowli usytuowanych na terenie inwestycji (w tym przeznaczonych do rozbiórki lub przebudowy)...........................................................................................................
- obecnego przeznaczenia- wykorzystania terenu inwestycji i budynków na nim się znajdujących..............................................................................................................................

v dane dotyczące własności terenu inwestycji i działek na które inwestycja będzie oddziaływać na dzień składania wniosku (podać kto jest właścicielem terenu inwestycji oraz właścicieli działek na które inwestycja będzie oddziaływać)..........................................................................................................................................................................................................................
7. Określenie dostępu do drogi publicznej tj. obsługa komunikacyjna -dojazd do terenu inwestycji odbywał się będzie (podać od strony jakiej ulicy /podać jej nazwę/, lub nr ew. drogi publicznej ewentualnie w razie braku bezpośredniego dostępu do drogi podać przez które działki /podać nr ew. działek/ nastąpi dojazd)......................................................................... a także określenie zjazdu na drogę publiczną (czy istnieje zjazd czy wymaga realizacji).......................................................................................................................................
8. W przypadku przewidywanej realizacji zagrody rolnej lub uzupełnienia zagrody o nowe obiekty należy podać dane dotyczące posiadanego przez inwestora gospodarstwa rolnego (określić gdzie gospodarstwo jest położone i jaką zajmuje powierzchnię) .......................................................................................................................................................
9. Podać czy teren inwestycji jest obciążony hipotecznie lub zwyczajowo, a jeśli tak to w jakim zakresie i na rzecz których działek ( podać nr działek )....................................................

................................................................
(podpis wnioskodawcy ewentualnie pełnomocnika)


INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY:
Do wniosku o wydanie decyzji należy załączyć, w uzgodnieniu z organem właściwym do wydania decyzji:
1. wyrys z mapy ewidencji gruntów wraz z wypisem (2 egzemplarze, w tym może być 1 kserokopia) sporządzony przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w…………………
2. kopię mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 (dla inwestycji liniowych dopuszczalna skala 1:2000)- 2 egzemplarze - przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującą teren, którego wniosek dotyczy i obszar na który inwestycja będzie oddziaływać,
3. koncepcję urbanistyczno- architektoniczną inwestycji,
4. dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego ( w przypadku występowania o wydanie decyzji dla zagrody rolnej ),
5. pełnomocnictwo w razie ustanowienie osoby do występowania w imieniu inwestora,
6. umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantujące wykonanie uzbrojenia terenu inwestycji,
7. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub informacje o przedsięwzięciu określone art. 49 ust.3 ustawy z dnia 27.04.2001r.Prawo ochrony środowiska(w przypadku przedsięwzięć zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko).
Źródło : <http://nisko.bip.pl/> Zatwierdzony: 2003.07.30 14:14:41 przez: administrator Opracowany: 2003.07.30 14:08:06 przez: Monika Biało-Gajda
powrót...
PORADNIK INWESTORA