PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI

Proces właściwego przygotowania inwestycji do realizacji można podzielić na kolejne odrębne etapy:

Etap I - identyfikacja zakresu inwestycji

- projektowanie dróg, ulic wraz z likwidacją kolizji;
- projekty obiektów inżynierskich np.: mosty, wiadukty, przepusty.
- projektowanie zjazdów indywidualnych;
- projektowanie zjazdów publicznych;
- projektowanie stałej organizacji ruchu;


Etap II - uzyskanie stosownych zezwole
ń i decyzji umożliwiających podjęcie prac budowlanych

Potrzebna dokumentacja:

- decyzja o warunkach zabudowy;
- decyzja zarządcy drogi:
            - drogi gminne  - Urząd Gminy;
            - drogi powiatowe - Zarząd Dróg Powiatowych;
            - drogi wojewódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich;
            - drogi krajowe - GDDiA;
- mapa do celów projektowych;
- projekt budowy.

z danego urzędu:

- pozwolenie;
- projekt organizacji ruchu;
- wykonawstwo;
- zgłoszenie do nadzoru budowlanego.

Etap III - realizacja inwestycji

USTAWA

z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(tekst jednolity)


Etap IV - zako
ńczenie prac, przekazanie do eksploatacji


Prawo budowlane stanowi, że po zako
ńczeniu budowy  inwestor powinien, zależnie od nałożonych w pozwoleniu na budowę obowiązków, zgłosić obiekt do użytkowania albo uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Dowiedz się, jakie dokumenty są potrzebne w przypadku zakończenia budowy .
Zako
ńczenie budowy.
Jeżeli na inwestora nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, obowiązany on jest zawiadomić o zako
ńczeniu budowy i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania:
·Państwową Inspekcję Sanitarną,
·Państwową Inspekcję Pracy,
·Państwową Straż Pożarną.
Jeżeli ww. organy nie udzielą odpowiedzi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, to przyjmuje się, że nie zgłaszają sprzeciwu i wyrażają zgodę.
Do zawiadomienia o zako
ńczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, inwestor jest obowiązany dołączyć:
·oryginał dziennika budowy,
·oświadczenie kierownika budowy:
- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami;
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
·oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
·protokoły ewentualnych badań i sprawdzeń (np. użytych materiałów budowlanych),
·inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
·potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy,
·kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

W razie zmian w stosunku do projektu lub warunków pozwolenia na budowę - dokonanych w toku wykonywania robót - oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. Inwestor jest obowiązany uzupełnić wymienione wyżej dokumenty, jeżeli w toku ich sprawdzania przez właściwy organ okaże się, że są niekompletne lub nieścisłe.

Oddanie do użytkowania.

Wykonawca, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje inwestorowi dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą oraz niezbędne instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządze
ń z tym obiektem związanych. Dokumenty te wraz z opracowaniami projektowymi właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez cały okres istnienia obiektu.
Na tym ko
ńczy się rola inwestora, a zaczynają kolejne obowiązki prawne - właściciela i zarządcy obiektu - którym Prawo budowlane poświęca osobny rozdział p.t. "Utrzymanie obiektów budowlanych".

powrót...
PORADNIK INWESTORA